Algemene Voorwaarden Zon Zee Strand

Hartelijk dank voor uw boeking bij Zon Zee Strand

 

1. Boekingen 

Zon Zee Strand neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Zon Zee Strand behoudt zich het recht voor om te allen tijde - zonder opgaaf van redenen - een boeking te weigeren. 

De bevestiging, tevens factuur, dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen altijd per e-mail kenbaar te worden gemaakt binnen 10 dagen na datum van de bevestiging/factuur en in elk geval vóór aanvang van het verblijf. Bent u binnen 1 werkdag na de boeking niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur, neemt u dan contact met ons op. 

2. Boekingen van groepen 

Er kunnen speciale voorwaarden worden gesteld aan onder andere de begeleiding, terwijl doel en omvang van de groep er in bepaalde gevallen toe kan leiden dat een groep niet geaccepteerd wordt. 

3. Prijs 

De prijzen op de website zijn niet bindend. Zon Zee Strand behoudt zich het recht voor deze prijzen te wijzigen. Bij boekingen wordt u in kennis gesteld van de dan geldende prijs. De op de bevestiging/factuur vermelde prijs is bindend. Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt, nadat de bevestiging/factuur door Zon Zee Strand is verzonden. 


http://gezondlichaam.be/wordpress/wp-content/uploads/stoppen-met-roken-02.png

4. Rookvrij 

Alle accommodaties van Zon Zee Strand zijn rookvrij. 

5. Toeristenbelasting en heffingen 

De prijzen zijn exclusief toeristenbelasting en heffingen. De hoogte hiervan bedraagt € 1,32 per persoon per nacht. Voor de vaststelling van het aantal personen per boekingsperiode geldt het maximaal aantal personen dat tenminste één nacht in de tent verblijft. 

6. Huisdieren 

Het meenemen van uw huisdier is in sommige verblijven toegestaan. Bij het maken van de boeking en bij aankomst moeten de huisdieren aangemeld worden. Voor het meenemen van huisdieren wordt een toeslag van €50 berekend ongeacht de grote van de hond. 

7. Betalingen 

a. Boekingsbedragen betaalt u in twee termijnen. De aanbetaling van 30% is binnen 8 dagen na datum van de factuur. Het restant van het boekingsbedrag moet uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het verblijf in het bezit zijn van Zon Zee Strand. Bij boeking binnen 30 dagen voor aanvang van uw verblijf voldoet u het gehele boekingsbedrag ineen.

b. Bij niet tijdige of onvolledige betaling van de gefactureerde bedragen bent u in verzuim. Zon Zee Strand stuurt u een aanmaning tot betaling. Wanneer het bedrag binnen 2 dagen na de datum van aanmaning nog niet in het bezit is van Zon Zee Strand, zijn wij gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden door middel van een schrijven aan de gast. U bent aansprakelijk voor eventuele schade die Zon Zee Strand als gevolg hiervan lijdt of kan lijden, waaronder alle kosten die Zon Zee Strand in verband met uw boeking en de ontbinding heeft moeten maken. 

8. Annuleringen 

Op annuleringen zijn de volgende bepalingen van toepassing: 

a. Bij annulering meer dan 10 weken vóór aanvang van uw verblijf, kost dit u niets.  

b. Bij annulering binnen 10 tot 1 week vóór aanvang van uw verblijf, bent u 30% van het huurbedrag verschuldigd. 

c. Bij annulering binnen 1 week vóór aanvang van uw verblijf, bent u het volledige boekingsbedrag verschuldigd. 

9. Aankomst en vertrek 

a. Procedure vóór aankomst 

Na betaling van het volledige factuurbedrag ontvangt u van ons nuttige aankomst informatie voor een puur verblijf.  

b. Aankomstprocedure 

Aankomst is mogelijk vanaf 16.00 uur in de gereserveerde accommodatie. 

Op de dag van vertrek dient u de accommodatie vóór 9:30 uur te verlaten, dit in verband met de schoonmaak. 

10. (Huishoudelijk) Regelement 

Teneinde het logeren in onze accommodaties voor alle gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de vastgestelde (gedrag)regels neergelegd in het Huishoudelijk Regelement. Het Huishoudelijk Regelement kunt u bij aankomst opvragen. Indien u dat wenst, kan het Huishoudelijk Regelement, op verzoek, worden toegezonden. Overtreding van het Huishoudelijk Regelement kan verwijdering van de locatie tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt. Zon Zee Strand behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten en voorzieningen. Wij maken u er tevens op attent dat het mogelijk is dat tijdens uw verblijf onderhoudswerkzaamheden op het terrein of aan de accommodatie(s) worden uitgevoerd, zonder dat u recht heeft op enige vergoeding. 

11. Overmacht 

Overmacht aan de zijde van Zon Zee Strand bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Zon Zee Strand; daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, (extreme) weersomstandigheden, personeelsstakingen, blokkades, brand, verordeningen door centrale overheden, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen. 

12. Aansprakelijkheid 

a. Zon Zee Strand aanvaard geen aansprakelijkheid voor: 

• diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op ons park; 

• het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op de locatie. 

b. De huurder en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Zon Zee Strand en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in de accommodatie bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben. 

c. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van een accommodatie kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend. 

13. Klachten 

Ondanks alle zorg van de medewerkers van Zon Zee Strand  kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient u ter plaatse met ons op te nemen, teneinde ons in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Bij klachten over de schoonmaak, dient u onmiddellijk na uw aankomst (uiterlijk binnen 2 uur) telefonisch contact met ons op te nemen. 

14. Dagbezoekers 

Het is in principe toegestaan dat u bezoek ontvangt tijdens uw verblijf mits daarmee het maximum aantal overnachtende bezoekers niet wordt overschreden. Dit bezoek dient zich wel voor aankomst te melden bij de organisatie van Zon Zee Strand.  

15. Algemeen 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen, direct of indirect gedaan bij Zon Zee Strand. Op de inhoud van onze publicaties zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke drukfouten binden ons niet.

Adresgegevens kantoor Zon Zee Strand 

Zeeweg 2, 1759 GV in Callantsoog 

info@zonzeestrand.nl 

+31 (0) 224 – 760760